Kategorie

Rabaty

W naszym sklepie istnieje system przyznawania rabatów dla stałych klientów. Przyznawane są automatycznie, można uzyskać aż do 20% stałego rabatu na cały asortyment! Oprócz tego oferujemy:
- gratisy w koszyku
- darmową wysyłkę
- akcje cykliczne
 
Rabaty
 
Szczegóły w rabatach.

KONKURS

Szanowni Państwo,
zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Poniżej znajduje się regulamin.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest firma "Faveo" Wojciech Mazur, z siedzibą w Krakowie, ul. Meissnera 6/103, 31-457 Kraków.

Aby otrzymać sznasę wylosowania nagrody wystarczy wykonać tylko 2 czynności:
  1. Polubić naszą ścianę na Facebooku - o tutaj
  2. Udostępnić nasz post konkursowy na Facebooku - o tutaj
Osoba która wykona powyższe czynności staje się Uczestnikiem konkursu.

Konkurs trwa od 29.04.2015 do 10.05.2015r (włącznie). Osoby które wykonaja powyższe czynności po 10.05.2015r. nie będą brane pod uwagę w losowaniu. W dniu 11.05.2015r. spośród Uczestników wylosujemy osobę która zdobędzie kolczyki wykonane z oryginalnego włoskiego szkła weneckiego (z wyspy Murano) wraz certyfikatem oryginalności szkła, ze srebrnymi sztyfatami i barankami próby 925, o wartości 45,00zł!

Osoba która zostanie wylosowana i zdobędzie nagordę, ze względu na ochronę danych osobowych, poinformujemy o tym fakcie za pomocą wiadomości z fan page’u skierowanej bezpośrednio do niej.

Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na terenie Polski.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”).


Zastrzegamy możliwość zablokowania wygranej przez osoby nieuczciwie posługujące się botami oraz innymi skryptami automatyzującymi udział w konkursie. W takim przypadku losowanie zostanie powtórzone w drugim terminie, tj. w dniu 12.05.2015r.

W razie zaistnienia nieprawidłowości związanych z konkursem Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora.

Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu najpóźniej do 14 dni po zaistnieniu domniemanej nieprawidłowości
 pocztą elektroniczną na adres biuro@faveo.com.pl z dopiskiem w temacie Reklamacja - konkurs. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe umożliwiające kontakt z nadawcą oraz potwierdzenie, że jest to faktycznie uczestnik konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Nagrody w konkursie zostaną przesłane przez sklep Faveo - z natury piękna, zostaną doręczone do zwycięzców Pocztą Polską.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nagrody są wolne od obowiązku podatkowego.

Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie automatycznie potwierdza, że zapoznał się z powyższym regulaminem i przyjmuje jego założenia.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej
– jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcę nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą)
– niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem
– nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności firmy doręczającej, oraz za działania lub zaniechania Uczestników i Zwycięzcy

Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin konkursu podano do publicznej wiadomości dn. 29.04.2015r.Serdecznie zapraszamy!


Nasz plakat konkursowy:

Koknurs
strzałka do góry